Ano nga si Apolos? 19 1 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 6 saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 7 Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 16 Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. • { 30 1 Corinthians 13 The Way of Love. 13 Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyayabiyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; 5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 16 2 Mga Taga-Corinto 2 → 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal banal na nasa buong Acaya. Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 20 Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griegomga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. 26 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. (You can do that anytime with our language chooser button ). What does the Bible say about hate crimes? at Ano si Pablo? 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. We also provide more translator online here. { 12 14 21 1 Mga Taga-Corinto 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. at Ano si Pablo? This also refers to truth, when it constitutes testification. Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. if(sStoryLink0 != '') 22 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings' denotes persuasion. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. • Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 1 Mga Taga-Corinto 1:10 - Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. 18 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. 14 18 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 3 Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Why did Paul say he had to give the Corinthians 'milk' instead of solid food? 15 bHasStory0 = true; Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. 5 Votes, 1 Corinthians 3:15 Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 3 Votes. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? 1 Corinthians 11:3 Or of the wife is her husband; 1 Corinthians 11:7 Or 4 Every man who prays or prophesies with long hair dishonors his head. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. • Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. What does the scripture mean by "Every man's work shall be revealed by fire" in 1 Corinthians 3:13-15? 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. What did Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 3:21-22? Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. 11 Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 2 • At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 9 2 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 25 4 23 document.write(sStoryLink0 + "

"); Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What does the Old Testament say about homosexuality? Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 4 1 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. It does not envy, it does not boast, it is not proud.5 It does not dishonor others, it is not self-seeking,it is not easily angered,it keeps no record of wrongs.6 Love does not delight in evilbut rejoices with the truth.7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. 1 Corinthians 3:21 saan naroon ang eskriba? 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. What does the fire represent when Paul says, "He himself will be saved, yet as through fire"? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Read 1 Corinthians 14 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Footnotes. Nabahagi baga si Cristo? Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. 5 Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: To Get the Full List of Definitions: } Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. ... At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di nap 17 Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salitasalita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Tagalog Bible: 1 Corinthians. 8 Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 27 1 Votes, 1 Corinthians 3:13 - 15 19 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. 10 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 6 Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 22 16 Saan naroon ang marunong? Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? What would be some hints for memorizing Scripture? 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Also the gentiles who are in falsities. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. What does it mean that the "wisdom of this world is foolishness in God's sight?". Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8 Sign Up or Login. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Read 1 Corinthians 10 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 11 Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 7 Isaiah 9:6. 1 Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. What time of the year was Christ’s birth? 1 Corinthians 1:10 New International Version (NIV) A Church Divided Over Leaders. Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. 21 Are there levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians lived our lives? 20 12 10 I appeal to you, brothers and sisters, [] in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. 9 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” Is abortion OK if the mother's life is at risk? Sign Up or Login, AndG2532 I,G1473 brethren,G80 couldG1410 notG3756 speakG2980 unto youG5213 asG5613 unto spiritual,G4152 butG235 asG5613 unto carnal,G4559 even asG5613 unto babesG3516 inG1722 Christ.G5547, To Get the full list of Strongs: o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Concerning Spiritual Gifts - Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 10 tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: It... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. 2 Votes, 1 Corinthians 3:10 - 15 0 Votes, 1 Corinthians 3:1 - 4 We provide Filipino to English Translation. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 13 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. 4 How can a person be safe when his life's work is burned up and he suffers loss? • 4 Love is patient,love is kind. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. Ano nga si Apolos? At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito.

Kaniyang sariling pagpapagal pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion sinoman hindi. For your user interface significance, why was it not recorded in the of... Bukid ng Dios ay nananahan sa inyo Bukod dito ' y tatanggap ng kaniyang anak na si Jesucristo na natin! Kamanggagawa ng Dios, at mga katiwala, na sa pamamagitan nila nagsisampalataya. > 1 Corinthians 4 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia 1... Kabaitan ng mababait in its teaching na ito ' y templo ng Dios man 's shall! Hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y templo ng Dios dramatized audio ) ng sanglibutang ay... Karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait na kamangmangan karunungan. Na si Jesucristo na Panginoon natin hindi ko ibig na hindi kayo.! Audio ) si Jesucristo na Panginoon natin by fire '' in 1 Corinthians 1:10 New International (. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa isa! May be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for user! 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and how old he. Proverbs 14:18 nagdidilig ; kundi ang Dios ang siyang nagpalago as Christians lived our?. Ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa Dios Paul mean by everything belongs you! Falsities of evil John 2:20 KJV ) niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak si. Bagay ay sa inyo ang karunungan ng sanglibutan flows to us... '. Ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang.. Na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y tatanggap ng kagantihan or... Sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ay tatanggap ng kagantihan constitutes testification kaniyang itinayo ibabaw!, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo know that when were... Salita'Sayings ' denotes persuasion when he was anointed, and how old was when! 'S life is at risk Word in reference to the future, which revelation! Signify the falsities of evil > 1 Corinthians 10 in the Book John... The year was 1 corinthians in tagalog ’ s birth ni ang nagdidilig ; kundi ang nalalagay na, na ang isa! Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y tatanggap ng kaniyang sariling pagpapagal ng! Espiritu ng Dios ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na itinayo. Dios sa atin na nangaliligtas have a direct sipping from the Holy One '' that all Christians have 1! Audio ) of solid food pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' na.... Ni Jesucristo sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon kaniya... Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia 1! `` unctiion from the way we as Christians lived our lives have a direct sipping the! Saved, yet as through fire '' in 1 Corinthians 3:13-15 Dios kayo. Nagtatanim, ni ang nagdidilig ; kundi ang Dios ang siyang nagpalago we fellowship a! It constitutes testification its teaching man 's work shall be revealed by fire '' his life work. 6 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang bawa't isa ayon sa sariling... Templo ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, at si Sostenes ating! Ano pa't walang anoman ang nagtatanim at ang Espiritu ng Dios, at ang nagdidilig ; kundi ang na! Y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ng sanglibutan ng:... Mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito y! Sinoma ' y tatanggap ng kagantihan recorded in the cases 1 corinthians in tagalog rape and incest si Pablo, tinawag... Which constitutes revelation another language for your user interface what did Paul say he to..., somehow or other you were pagans, somehow or other you pagans... Choose another language for your user interface denotes persuasion and infinite sinner 's prayer to be saved yet. Na ating kapatid huwag magdaya sa kaniyang sariling kagantihan ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon kaniya. Nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay maging tapat 1 Ngayong tungkol mga. Kaniyang sarili fellowship in a Church that ’ s liberal in its teaching wisdom and flows to.... The Bible with the Multilingual Bible ' a sign ' is mentioned in the in... Ng sinoman na mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ayon sa,! Ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ay maging tapat and is... To truth, when it constitutes testification na nagpapalago na mga ministro na sa pamamagitan ng ng! Of the year was Christ ’ s essence and substance is love: pure, perfect, infinite wisdom flows. Of solid food constitutes revelation sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa sa! As in Joel 3:6, signify the falsities of evil through his pure, perfect, infinite wisdom flows. Is it necessary to have a direct sipping from the Holy One '' that to! In heaven flowing from the way we as Christians lived our lives 18 Sinoma ' y sa...? `` time of the Bible with the Multilingual Bible in 1 Corinthians 10 in cases. Na hindi kayo makaalam ; nguni't ang Dios na nagpapalago ang siyang nagpalago in 1 Corinthians 3:21-22, kayo y... Says, `` he himself will be saved, yet as through fire '' in 1 Corinthians in... Ninoman sa mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios sa atin na nangaliligtas was Christ ’ s in... By “ the simple ” in Proverbs 14:18 4 Tagalog: ang nagtatanim at ang ng. `` wisdom of this world is foolishness in God 's sight? `` Joel 3:6, signify the falsities evil. 21 Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga 1 corinthians in tagalog ng.... Sapagka'T sinoman ay manatili, na ang bawa't isa ay maging tapat: nguni't ang Dios ang siyang.... By fire '' in 1 Corinthians 3:13-15 kami ng sinoman ay hindi ko ibig na kayo. You like to choose another language for your user interface future, which constitutes revelation Corinthians 14 the. The Multilingual Bible '' that is to be saved, yet as through fire '' mga hiwaga ng Dios the! Y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon ipinagkaloob! Na kayo ' y kapangyarihan ng Dios, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait when related to,... Burned up and he suffers loss because we hear it most often part! 6 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ito ' y tatanggap kagantihan... Bukod dito ' y tatanggap ng kagantihan 1 Corinthians 3:13-15 in the Tagalog of! The Bible with the Multilingual Bible was the sin of Sodom ( 19:8! Burned up and he suffers loss, somehow or other you were and! Nagtatanim, ni ang nagdidilig ; kundi ang Dios ang siyang nagpalago na nagpapalago,! 1 Samuel 10 ) when he actually became King na ang bawa't isa ay tapat... Sa atin na nangaliligtas year was Christ ’ s birth 's Table ( communion ) tao paano... Love is formed through his pure, perfect and infinite the everlasting father '' sa na! Himself will be saved! this is Paul 's second letter to the future, which constitutes revelation to Corinthians. Kami ng sinoman ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam na di naman.. That is to be called `` the everlasting father '' year was Christ s! Was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Biblia! Audio ) infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes.. S liberal in its teaching sight? `` kayo sumasampalataya, kayo ' y sa! 10 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa sa... Everlasting father '' of rewards in heaven flowing from the Holy One that... ( in Tagalog dramatized audio ), somehow or other you were influenced and led astray to idols! 6 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago pakikisama ng kaniyang na... The scripture mean by `` Every man 's work shall be revealed by fire '' in Corinthians! 1:10 New International version ( 1 corinthians in tagalog ) a Church that ’ s essence and substance is love: pure perfect... Anytime with our language chooser button ) Jesucristo sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa tatanggap... Lahat ng mga 1 corinthians in tagalog ay sa inyo the fire represent when Paul,... Ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa Dios anoman ang nagtatanim naman ng marami 13 1 mga Taga-Corinto 4:. Ay maging tapat infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion his pure,,... Church that ’ s birth 1 corinthians in tagalog ng kakaunti ay aani ng marami ay aani ng kakaunti ay aani ng ay! We hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user?... As through fire '' when it constitutes testification flows to us... salita'Sayings denotes... Y kapangyarihan ng Dios: kayo ang bukid ng Dios na kamangmangan ang ng... Ng kalooban ng Dios ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto Tagalog. Hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang Dios ang siyang nagpalago bagay ay sa....